Marnele cu Spiratella

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Depresiunea Getică.

3.  Vârsta: Badenian superior (Kossovian). Marinescu (1959, p. 1073) consideră că în vestul Olteniei  “în ultimele strate ale pachetului de marne cu Spirialis, acolo unde aceste Pteropode devin mai rare” ar putea fi prezent deja Buglovianul.

4.  Sinonimie: “Orizontul marnos cu Spirialis” (Popescu, 1951, p. 8; 1954, p. 130; Stoica et Schoverth, 1962, p. 41); “Orizontul "Marnelor cu Spirialis"” (Oncescu, 1957, p. 187);  “Marnele cu Spirialis” (Marinescu, 1959, p. 1069); “marnes à Spiratella” (Marinescu în Motaş et al., 1972, p. 67); “Marne cu Spirialis” (Marinescu, 1977, pe Harta geologică 1: 50,000, foaia 141d-Ciovârnăşani; Marinescu et al., 1994a, p. 31); “argile marnoase-nisipoase cu Spiratella” (Marinescu, 1978, p. 16).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Valea Tulurea, la Predeal Sărari (est de Vălenii de Munte). (ii) Intre Prahova şi Teleajen, apoi spre est în Sinclinalul Drajna, Cuveta Meliceşti, Vâlcăneşti; Harta geologică 1: 100,000, Vălenii de Munte. In vestul Olteniei Marnele cu Spiratella au fost descrise sub numele de Marne cu Spirialis (Marinescu, 1959, p. 1069-1070)  şi sunt cunoscute în zonele Colibaşi, Ciocadia, jud. Mehedinţi; Harta geologică 1:200,000, foile 32-Baia de Aramă, carourile d3, d4 (Năstăseanu et Bercia, 1968; Năstăseanu et al., 1968), 34-Pitești, caroul b1 (Bombiță et al., 1968; Mihăilă et al., 1967), 36-Ploieşti (Motaş et al., 1967; Murgeanu et al., 1968b; Săndulescu et al., 1968);  Harta geologică 1:50,000, foile 141c-Bîlvănești (Bleahu et al., 1985), 141d-Ciovârnăşani (Marinescu, 1977), 126c-Govora (Marinescu et al., 1994b).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Popescu (1951, p. 8) dă următoarea definiţie: “marne cenuşii gălbui, fine, bine stratificate care conţin, încă de la bază, Pteropode (Spirialis) şi apoi, Ervilii, Ceriţi, Corali (probabil Heliastrea)”; (ii) La vest de Govora, în Valea Otăsău, asemănarea litologică nu a permis separarea Marnelor cu Spiratella de Orizontul Şisturilor cu Radiolari (Marinescu et al., 1994b, p. 3 pe Harta geologică a României, scara 1:50 ,000, foaia 126c-Govora (pregătire). In zona dintre Dunăre şi Coşuştea formaţiunea se aşterne pe rama vestică a Depresiunii Getice peste pietrişuri. Mai departe de rama vestică a Depresiunii (la Colibaşi) în faciesul pelitic, argilos-marnos al Badenianului au fost identificate atât Marnele cu Spiratella cât şi Argile cu Radiolari. Către partea terminală a formaţiunii, în Valea Morilor, la Colibaşi (NE de Turnu Severin) se intercalează un strat subţire de tuf bentonitizat şi un lumaşel cu Globigerine (Motaş et al., 1972, p. 76). In Valea Ciocadia marnele conţin lentile şi noduli de Lithothamnion (Motaş et al., 1972, p. 83).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (ii) v. mai sus, Sinonimie.

8.  Limite: Intre Prahova şi Teleajen limita inferioară este la contactul cu Şisturile cu Radiolari; limita superioară este de tranziţie gradată spre depozite nisipoase groase, cu Mactra, de vârstă sarmaţiană (Popescu, 1951, p. 8) şi cu Formaţiunea de Milcov, în zona de curbură a Carpaţilor Orientali. In vestul Depresiunii Getice, după Marinescu (1978, p. 16) limita inferioară este la contactul cu cristalinul sau cu pietrişuri ce se aştern peste Marnele cu Globigerine (termen adesea folosit referitor la Orizontul Tufurilor cu Globigerine). Tot aici limita superioară este la contactul cu Stratele de Valea Morilor

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Marinescu et al. (1962, p. 75-82) descriu zăcăminte fosilifere bogate din vestul Olteniei, între Dunăre şi Valea Coşuştea (bazinele văilor Coşuştea Mică şi Jidoştiţa, pe Harta geologică 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă, caroul d3). Din partea terminală a Marnelor cu Spiratella din Valea Morilor, la Colibaşi, provine o asociaţie de foraminifere cu Velapertina indigena, V. iorgulescui, V. cingulata, Uvigerina cubana, Baggatella elongata, Globulina gibba (Motaş et al., 1972, p. 76); (ii) Microfauna Marnelor cu Spiratella din zona Gura Văii, din vestul Depresiunii Getice, aparţine Zonei Bulimina-Bolivina a Badenianului superior (Motaş et al., 1972, p. 67).

10.  Mediul depoziţional:

11.  Corelări:

Literatura citată

Bleahu M., et al., 1985, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 141c-Bîlvăneşti. Raport, F. G.

Bombiţă G., Codarcea M.-D., Giurgea P., Lupu M., Mihăilă N., Stancu J., 1968, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 34-Piteşti. Notă explicativă.

Marinescu F., 1959, Contribuţii la studiul Sarmaţianului dintre Dunăre şi Valea Coşuştea (Oltenia de vest). Comunic. Acad. R.P.R., 9, 10, 1069-1074.

Marinescu F., 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 141d-Ciovârnăşani Motru.

Marinescu F., 1978, Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Ed. Acad., 155 p.

Marinescu F., Papaianopol I., Macaleţ Rodica, Costea C., Ţicleanu N., Marinescu B., 1994a, Studii biostratigrafice asupra formaţiunilor mezozoice şi neozoice din România. Studii pentru pregătirea Congresului al X-la de Neogen mediteranean. Raport Fond Geologic I.G.R, 33 p.

Marinescu F., Băceanu I., Papaianopol I., Marinescu B., 1994b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126c-Govora (pregătire ). Raport Fond Geologic I.G.R, 6 p.

Marinescu Josefina, Hînculov Luciana, Turculeţ L., 1962, Contribuţii la studiul faunei tortoniene din vestul Olteniei. D. S. Inst. Geol., 47, 73-84.

Mihăilă  N., Stancu Iosefina, Giurgea P., Dessilla Codarcea Marcela, Bombiţă G., Lupu M., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 34-Piteşti.

Motaş I., Bandrabur T., Ghenea C., Săndulescu M., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Motaş I., Andreescu I., Ghoerghian Doina, Gheorghian M., Marinescu F., Mîrza I., Orăşanu T., Papaianopol I., Popescu G., Rusu A., Şuraru N., 1972, Guide d'excursion de la Ve réunion du Groupe de travail pour la Paratethys. Néogéne de la Dépression de Transilvanie, de Banat et du Bassin Dacique, 112 p.

Murgeanu G., Motaş I., Bandrabur T., Săndulescu M., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Năstăseanu S., Bercia I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă. Notă explicativă, 46 p.

Năstăseanu  S., Bercia I., Bercia Elvira, Biţoianu Cornelia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă.

Oncescu N., 1957, Geologia Republicii Populare Române. Ed. Tehnică, 438 p.

Popescu Gr., 1951, Observaţiuni asupra “breciei sării” şi a unor masive de sare din zona paleogenă-miocenă a jud. Prahova. D. S. Inst. Geol., 32, 3-12.

Popescu Gr., 1954, Cercetări geologice în regiunea Govora - Râmnicu-Vâlcea - Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 38, 118-136.

Popescu Gr., 1954, Asupra unor brecii cu blocuri în Flişul cretacic din bazinul văii Prahova. Bul. Şt. Acad. R.P.R., 6, 2 (non vid).

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200,000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

Stoica C., Schoverth Ecaterina, 1962, Neozoicul dintre Valea Luncavăţului şi Valea Govorei. D. S. Inst. Geol., 43, 27-60.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000