Formaţiunea de Muereasca

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Depresiunea Getică.

3.  Vârsta: Eggenburgian (Miocen inferior, Aquitanian inf.).

4.  Sinonimie: Conglomerate şi gresii cu nummuliţi (partim) (Ştefănescu, 1886, p. 25); zona de conglomerate, pietrişuri şi nisipuri cu bancuri de gresii şi marne, între    Dăeşti–Muereasca de Jos-Olăneşti-Cheia-Debriceni-Bărbăteşti (partim) (Murgoci, 1907, p. 31); Gresii şi pietrişuri cu blocuri de calcare nummulitice (partim) în sectorul Olt şi Argeş (Popescu Voiteşti, 1909, p. 280 – tab); Orizontul mediu, conglomeratic – nisipos cu cărbuni, cu Cerithium margaritaceum şi C. plicatum (partim) (Hristescu, 1944, p. 109); Conglomeratele de Muereasca cu Cerithium plicatum şi C. margaritaceum (partim) (Dragoş, 1953, p. 66); Complexul marnelor şi nisipurilor de Dăeşti (partim), (Iorgulescu, 1953, p. 103); Seria marnelor de tip Pucioasa cu intercalaţii de şisturi disolidice, conglomerate şi gresii (partim) (Popescu, 1954, p. 121); Orizontul mediu grezo - marnos conglomeratic, (Boldor et al., 1966); nu avem la Literatura  Orizontul mediu grezo-marnos (partim) (Boldor et al., 1967ms, p. 22); nu avem la Literatura  Orizontul gresiilor şi conglomeratelor de Muereasca (partim) (Popescu et al., 1973, p. 25); nu avem la Literatura  Gresii  de Muereasca (partim) (Popescu et al. 1976, p. 273); Gresii de Muereasca (partim) (Popescu et al., 1977); Complexul grezos-conglomerat cu cărbuni (partim) (Ştefănescu Cecilia et al., 1978ms) nu avem la Literatura; Formaţiunea de Muereasca (Moisescu, 1987).

 5.  Localitatea tip (i); Răspândirea geografică (ii): (i) Denumirea formaţiunii      provine de la valea Muereasca, afluent drept al Oltului. Aflorimentul tip, se află între confluenţele văii Muereasca cu pârâul Truşanilor şi pârâul Măgurii, la nord de localitatea Muereasca de Jos, jud.Vâlcea. Formaţiunea apare consemnată în  schiţa geologică a bazinului văii Muereasca sc.1:33,000, ce însoţeşte lucrarea lui  Moisescu (1987) dar membrul superior, salmastru cu gresii, al formaţiunii,  este interpretat în Moisescu (1992) ca Formaţiunea de Hotarele. Formaţiunea apare consemnată (partim); Harta geologică, 1:50,000, foaia 126 b-Călimăneşti (Popescu et al., 1977).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Stratotipul, cuprinde întreaga grosime a formaţiunii (306 m),  şi cuprinde 84 de strate. In general se observă o stivă groasă de conglomerate şi croconglomerate cu intercalaţii de gresii, de nisipuri, pe alocuri cu galeţi de marno-argile - nisipoase şi fragmente de resturi vegetale carbonificate, de bancuri de marnocalcare, ca şi intercalaţii subţiri de marno-argile-nisipoase vineţii negricioase. Pe alocuri, gresiile includ blocuri de conglomerate, iar conglomeratele blocuri de gresii. Unele nivele cu nisipuri, cuprind fragmente de roci cristaline. Alte profile de referinţă por fi urmărite pe văile Stolovanului, Silii şi Măgurii. Formaţiunea se află în relaţii de continuitate de sedimentare, cu cele două entităţi litologice care o încadrează.

7.  Referinţa tip; (i) Referinţe ulterioare (ii): Denumirea dată iniţial de  Dragoş (1953) ca "conglomeratele de Muereasca cu Cerithium plicatum şi Cerithium  margaritaceum" este păstrată în descrierea originală doar în parte (Moisescu, 1987). "Membrul inferior marin (Formaţiunea de Muereasca – Moisescu (1992), este constituit în mod predominant din conglomerate şi microconglomerate cu un liant nisipos".

8. L imite: La partea inferioară, formaţiunea intră în contact cu caracter de  tranziţie cu Formaţiunea de Pripoara, iar la partea superioară, formaţiunea se află în contact cu caracter de tranziţie cu Formaţiunea de Hotarele (Moisescu, 1987, 1992).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Formaţiunea de Muereasca este cea mai fosiliferă (din bazinul văii Muereasca), evidenţiindu-se un nr.de 60 de taxoni de moluşte, care atestă existenţa a două ansambluri faunistice: cea cu Glycymeris şi cea cu Varicorbula. Dar acestea au un caracter de asociaţii atipice, lipsindu-le fosila index de zonă. Sunt caracteristice zonei NIM 2- Flabelipecten gigas, zonă specifică Aquitanianului în sens de Eggenburgian (Moisescu, 1987, 1992).

10.  Mediul depoziţional: Formaţiunea s-a depus în mediu marin de mare adâncime (prezenţa foraminiferelor bentonice de talie mare (Popescu et al., 1976 p. 237). Este o formaţiune lipsită de ciclicitate, aritmică, neavând intercalaţii cărbunoase. (Moisescu, 1992).

11.  Corelări: Popescu et al. (1987) nu avem la Literatura semnalează în cadrul asociaţiei de foraminifere bentonice, forma Cribrononion dollfussi cestanensis, specie  cunoscută numai din partea inferioară a Aquitanianului din Aquitania şi din Stratele de Coruş din Transilvania.

 

                                                                      Geolog Ichim Adina,   Ichim Mihai 1999

 

 

Literatura citată

Dragoş V., 1953, Cercetări geologice asupra regiunii dintre râurile Topolog şi Olt. D. S. Inst. Geol., 37, 55-76.

Hristescu M. E., 1944, Contributions a la connaissance du Paleogenede la Depression Getique (depart de Vâlcea). C.R., 27, 105-110.

Iorgulescu T., 1953, Notă preliminară asupra rezultatelor micropaleontologice obţinute în profilele normale urmărite în Jud. Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea. D. S. Inst. Geol., 37, 93-106.

Moisescu V., 1987, Studiul stratigrafic al depozitelor terţiare din Valea Muereasca (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 72-73 /4, 193-208.

Moisescu V., 1992, Contribuţii la cunoaşterea formaţiunilor oligo-miocene din bazinul văii Muereasca (Depresiunea Getică) şi la conţinutul lor faunistic. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 37, 71-76.

Murgoci G., 1907, Terţiarul din Oltenia, cu privire la sare, petrol şi ape minerale. AN, 1, 1-128.

Popescu Gr., 1954, Cercetări geologice în regiunea Govora - Râmnicu-Vâlcea - Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 38, 118-136.

Popescu B., Bratu Elena, Gheţa N., Popescu Daniela, 1976, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei formaţiunilor paleogene dintre Olt şi Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 265-278.

Popescu B., Szasz L., Hann H., Schuster A., 1977, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 126b-Călimăneşti.

Popescu Voiteşti I., 1909, Contribuţii la studiul geologic şi paleontologic al regiunii muscelelor dintre râurile Dâmboviţa şi Olt. AN 2, 207-267.

Ştefănescu Gr., 1886, Relation sommaire des travaux du Bureau Géologique pendant la campagne de l'annee 1882. An. Bur. Geol. An. 1882-1883, 2, 20-29.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000