Formaţiunea de Hotarele

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Depresiunea Getică.

3.  Vârsta: Eggenburgian (Aquitanian inf., Miocen)

4.  Sinonimie: Conglomerate şi gresii cu nummuliţi (partim) (Ştefănescu, 1886,    p. 25); zona de conglomerate, pietrişuri şi nisipuri cu bancuri de gresii şi marne, dintre Dăeşti–Muereasca de Jos - Olăneşti – Cheia – Debriceni –Bărbăteşti (partim) (Murgoci, 1908, p. 31); cred ca este 1907 Gresii şi pietrişuri cu blocuri de  calcare numulitice (partim) în sectorul Olt şi Argeş (Popescu Voiteşti, 1909, p. 280 – tab); Orizontul mediu, conglomeratic – nisipos cu cărbuni, cu Cerithium margaritaceum şi C.plicatum (partim) (Hristescu, 1944, p. 109); Conglomeratele de Muereasca cu Cerithium plicatum şi C.margaritaceum (partim) (Dragoş, 1953, p. 67); Complexul marnelor şi nisipurilor de Dăeşti (partim), (Iorgulescu, 1953, p. 103); Seria marnelor de tip Pucioasa cu intercalaţii de şisturi disolidice, conglomerate şi gresii (partim) (Popescu, 1954, p. 121); Orizontul mediu grezo - conglomeratic (partim), (Boldor et al., 1967ms, p. 21); nu avem la Literatura Orizontul mediu grezo-marnos (partim) (Boldor et al., 1967ms, p.27); Orizontul gresiilor şi conglomeratelor de Muereasca (partim) (Popescu et al., 1973, p.25); nu avem la Literatura Orizontul marnos grezos (ca parte) (Popescu et al., 1976, p. 27); Gresii  de Muereasca (partim) (Popescu et al., 1976, p. 273); Gresii de Muereasca(partim) (Popescu et al., 1977); Complexul grezos-conglomeratic cu cărbuni (partim) (Ştefănescu et al., 1978ms); nu avem la Literatura Formaţiunea de Muereasca – membru superior (salmastru, cu gresii) (Moisescu, 1987,  p. 197-199).

 5.  Localitatea tip (i); Răspândirea geografică (ii): (i) Denumirea formaţiunii   provine de la localitatea Hotarele, jud.Vâlcea, situată pe valea Muereasca, la jumătatea fâşiei de depozite aparţinând acestei formaţiuni. Aflorimentul tip, se află pe valea Muereasca, între confluenţele cu pâraiele Dudului, în amonte şi Ghermuleasca în aval; (ii) Formaţiunea se dezvoltă în bazinele văii Muereasca sc:1.33,000 (partim) ce însoţeşte lucrarea lui Moisescu (1987) şi în Harta geologică sc:1.50,000, foaia126b-Călimăneşti, (partim),  (Popescu et al., 1977).      

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Stratotipul, cuprinde 322 de strate şi are o grosime de 998 m (Moisescu, 1987, pl. VII). Constituţia litologică a acestuia este variată, cu predominarea gresiilor friabile, nisipoase şi a nisipurilor, pe alocuri cu galeţi de marno-calcare nisipoase, vineţii-negricioase, bancuri de marno-calcare, cu rare forme de Tympanotonus margaritaceus grateloupi şi Pirenella plicata trinodosa, de marno-calcare, marno-argile, fragmente de resturi vegetale carbonificate, fragmente de roci cristaline, de calcare eocene, etc, cu intercalaţii de marno-argile nisipoase vineţii-negriciose. Există şi strate combinate, de nisipuri marnoase, gresii slab marnoase, gresii argiloase, apoi marne-argile şistoase, disodiliforme. Alte profile de referinţă secundare, se află pe văile Ursoaia, Ţiganilor de la Hotare, p.Negru şi Plăvaia. Este o unitate cu caracter regresiv, faţă de unităţile care o încadrează şi cu care are relaţii de continuitate de sedimentare.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Descrierea originală a acestei  formaţiuni este dată de Popescu (1954, p. 125): "este constituită predominant din gresii friabile, nisipoase, în care la anumite nivele se intercalează depozite disodiliforme, cu statificaţie fină, având caracterul stratelor de Pucioasa cu gresii de Fusaru. Formaţiunea figurează în schiţa geologică din lucrarea lui Moisescu (1992) şi ca parte din alte unităţi în schiţa geologică a regiunii Govora-Ocnele Mari-Olăneşti sc.1:80,000 (Popescu, 1954) şi Harta geologică sc.1:50,000, foaia 126b-Călimăneşti (Popescu et al., 1977).

8.  Limite: Formaţiunea de Hotarele vine în contact de tranziţie la partea    inferioară cu  formaţiunea de Muereasca şi în parte superioară burdigaliene  (Moisescu, 1992  p. 73). 

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Formaţiunea de Muereasca  este  foarte săracă în resturi fosile de moluşte. S-au pus în evidenţă 5 taxoni care caracterizează zona NIM 2- Flacllipecten gigas a Eggenburgianului. Tipice pentru această unitate biostratigrafică sunt fermele de Melanopsis (Lyrcaea) impressa monregalensis, Piranella trinodosa şi Tympanotonus  margaritaceus grateloupi (Murgoci, 1908; Moisescu et  Popescu, 1980). Asociaţia are un caracter atipic, fără fosila index de zonă.

10.  Mediul depoziţional: Formaţiunea s-a depus în mediu salmastru, şi are un caracter regresiv, comparativ cu unităţile litologice subiacente.

11.  Corelări: -

                                                                  Geolog Ichim Adina,  Ichim Mihai, 1999

 

Literatura citată

Dragoş V., 1953, Cercetări geologice asupra regiunii dintre râurile Topolog şi Olt. D. S. Inst. Geol., 37, 55-76.

Hristescu M. E., 1944, Contributions a la connaissance du Paleogenede la Depression Getique (depart de Vâlcea). C.R., 27, 105-110.

Iorgulescu T., 1953, Contribuţii la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de est (Prahova şi Buzău). AN, 26, 5-222.

Moisescu V., 1987, Studiul stratigrafic al depozitelor terţiare din Valea Muereasca (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 72-73 /4, 193-208.

Moisescu V., 1992, Contribuţii la cunoaşterea formaţiunilor oligo-miocene din bazinul văii Muereasca (Depresiunea Getică) şi la conţinutul lor faunistic. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 37, 71-76.

Moisescu V., Popescu Gh., 1980, Chattian-Badenian biochronology in Romania by means of molluscs. AN, 56, 205-224.

Murgoci G., 1907, Terţiarul din Oltenia, cu privire la sare, petrol şi ape minerale. AN, 1, 1-128.

Popescu Gr., 1954, Cercetări geologice în regiunea Govora - Râmnicu-Vâlcea - Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 38, 118-136.

Popescu B., Bratu Elena, Gheţa N., Popescu Daniela, 1976, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei formaţiunilor paleogene dintre Olt şi Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 265-278.

Popescu B., Szasz L., Hann H., Schuster A., 1977, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 126b-Călimăneşti.

Popescu Voiteşti I., 1909, Contribuţii la studiul geologic şi paleontologic al regiunii muscelelor dintre râurile Dâmboviţa şi Olt. AN 2, 207-267.

Ştefănescu Gr., 1886, Relation sommaire des travaux du Bureau Géologique pendant la campagne de l'annee 1882. An. Bur. Geol. An. 1882-1883, 2, 20-29.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000