Formaţiunea de Camena

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Acceptat.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Formaţiune în alcătuirea Complexului de Cârjelari-Ceamurlia; (iii) Dobrogea de Nord.

3. Vârsta: Spathian, posibil chiar Nammalian (Triasic inferior) (Antonescu, 1982; Baltres, în Baltres et al., 1992, p. 87-88). Vârstele atribuite riolitelor de la Camena de către Grădinaru (1981, p. 91, 102; 1988, p. 106) sunt inacceptabile. Atribuirea vârstei permiene riolitelor pe care le-a denumit 'Riolitul de Cârjelari' se bazează pe compararea aspectelor petrografice cu cele ale riolitelor de la Cârjelari şi pe presupunerea că riolitele "străbat Formaţiunea de Carapelit" cărea îi erau atribuite la acea dată rocile terigene roşii de la Camena. In ce priveşte riolitele atribuite de Grădinaru Oxfordianului ('Riolitul de Camena'), stabilirea vârstei acestora se bazează pe alte criterii neobiective de corelare. Mai întâi, corelarea cu Formaţiunea de Başpunar, oxfordiană, se bazează pe prezenţa unor tufuri acide cu lapilli într-o succesiune datată, constituită din strate centimetrice şi decimetrice de spongolite şi tufuri din valea Başpunar. Alcătuirea litologică şi stratonomia, total incompatibile, ale riolitelor de la Camena şi ale Formaţiunii de Başpunar fac orice comparaţie irelevantă. A doua corelare inadecvată este aceea între riolitele de la Camena şi o intercalaţie sau bloc de 1,5 m de tuf acid din stiva megabreciei de la D. Sfânta (Megabrecia de Cârjelari). De data aceasta autorul citat datează intercalaţia de tuf pe baza faunelor din blocurile de calcare şi extinde apoi această datare la “Riolitul de Camena”.

4.  Sinonimie: “Porfirul quarţifer” şi “Şisturile Carapelit” de la Camena (Pascu, 1904, p. 11, 13 şi “Harta geologică şi minieră a Judeţului Tulcea”, sc. 1:200,000); “Strate de Carapelit” (Macovei, 1912, p.182); “Formaţiunea de Carapelit” (Murgoci, 1914, p. 367; Grădinaru, 1981, p. 92 ); “Strate de Carapelit” şi riolitele din zona Camena (Cădere, 1917, p. 61; 1923, p. 36); “stratele de Carapelit” (Cădere, 1925, p. 22); “Formaţiunea de Carapelit” + “Porfirele de la Camena” (Mirăuţă et Mirăuţă, 1962a, p. 87; 1962b, p. 132; 1964, p. 348); “Formaţiunea de Carapelit” (Mirăuţă, 1967, p. 3); “Movila Goală Fm.” (Grădinaru, 1984, p. 65; 1988, p. 99); “Formaţiunea de Camena” (Seghedi, în Mureşan et al., 1986, p. 6; Baltres, 2004-2005, p. 39); “Formaţiunea de Ceamurlia” (Baltres, în Baltres et al., 1992, p.81-88). Constantinescu (în Constantinescu et al., 1985) identifică în Galeria Ceamurlia o “formaţiune roşie” şi o “formaţiune rubanată cenuşie”.

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Satul Camena, Jud. Tulcea (dealurile Bechir Ceair, Ortames Bair, Taş Bair, Jvranica, Cuorlâc Bair, Diulgher Bair, Taş Tepe, Holdurmi Bair, valea Slava Rusă); (ii) Galeria Ceamurlia; Harta geologică a României, 1: 200,000, foaia 38-Tulcea, caroul c3, d3 (Mirăuţă et al., 1967; 1968); Harta geologică a României,  1: 50,000, foile 153a-Babadag (Szasz et al., 1981; 2018), 153c-Ceamurlia (Mureşan et al., 1986; 1987).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Formaţiunea de Camena nu dispune de descrierea unei secţiuni tip. Rocile care intră în alcătuirea ei sunt inventariate în cele ce urmează: Conglomerate cu matrice de gresie grosieră, roşie (Bechir Ceair, Ortames Bair) şi secvenţe gradate (gresii, siltite şi pelite roşii şi verzi). Pelitele conţin frecvent acritarche vizibile în secţiuni subţiri.  La Cuorlâc Bair şi Ortames Bair intercalaţii de calcare oolitice cu micogasteropode. Rocile efuzive acide, care au o participare importantă la alcătuirea formaţiunii, cunoscute sub denumirea de riolite, sunt reprezentate printr-o varietate de riolite, ignimbrite, hialoclastite şi piroclastite riolitice care au fost descrise în detaliu de Grădinaru (op. cit., p. 98-103; 1988, p. 105-113). Grădinaru (op. cit., p. 91, 97) crede că ar fi vorba de două aliniamente riolitice: unul estic ("Riolitul de Cârjelari", căruia i-a atribuit vârsta permiană) şi altul vestic ("Riolitul de Camena", de asemenea 'Camena Rhyolite' (Grădinaru, op. cit., p. 65; 1988, p. 105-113), de vârstă oxfordiană. In accepţiunea care se dă aici Formaţiunii de Camena toate riolitele de la Camena au aceeaşi vârstă şi reprezintă intercalaţii concordante în rocile terigene, aşa cum s-a constatat în galeria Ceamurlia (Baltres, în Baltres et al. op. cit., p. 84). Secţiunea din Galeria Ceamurlia cuprinde, începând din bază, (a) Conglomerate, gresii, silturi violacee şi calcare, groase de 200 m, urmate de (b) 350 m gresii, silturi, argile şi calcare, cenuşii, reiate, asociate cu intercalaţii riolitice concordante, groase de 25-60 m. In galerie atât baza cât şi partea superioară a formaţiunii lipsesc datorită tectonizării. La Bechir Ceair conglomeratele roşii sunt separate printr-o falie de amfibolitele paleozoice.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Seghedi (în Mureşan et al., op. cit., p. 6-8). Definiţia originală: “ Formaţiunea de Camena cuprinde o secvenţă predominant conglomeratică ce aflorează în dealul Bechir Ceair şi o secvenţă turbiditică alcătuită din ritmuri decimetrice de gresii, siltite şi pelite, de culoare roşie şi verde”; (ii) Baltres (op. cit., 2004-2005, p.39-40).           

8.   Limite: V. mai sus, la Secţiunea tip.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Spori, acritarche, microgasteropode. Sporul cavat Densoisporites nejburgii indică vârsta spathiană (Antonescu, 1982). După acelaşi autor sporul Endosporites papillatus  face posibil ca asociaţia să fie chiar nammaliană.

10. Mediul depoziţional: Acumularea formaţiunii a avut loc în mediu marin (prezenţa acritarchelor), de mică adâncime (oolite, microgasteropode), posibil o deltă care colecta sedimente terigene, veniri turbiditice şi sedimente calcaroase de şelf. Produse piroclastice ale unui vulcanism acid, exploziv-efuziv,  s-au acumulat alternativ cu sedimentele terigene.

11. Corelări:

Literatura citată

Antonescu E., 1982, Buletin de analiză palinologică (Analize palinologice în şantierul Ceamurlia – Dobrogea). Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., 2004-2005, Unităţile litostratigrafice mezozoice, pre-Cenomaniene din Dobrogea de Nord (partea a II-a). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 35-60.

Baltres A., Seghedi Antoneta, Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1992, Studiul complex al formaţiunilor geologice cercetate cu foraje. Formaţiunile mezozoice şi paleozoice din zona Tulcea. Raport Fond Geologic I.G.R.

Cădere D., 1917, Comunicare asupra porfirului cuarţifer şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena  (Jud. Tulcea). D. S. Inst. Geol., 7, 60-69.

Cădere D., 1923, Notă preliminară asupra porfirului şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena-Ceamurli. D. S. Inst. Geol., 6, 31-40.

Cădere D., 1925, Rocile eruptive de la Camena, Jud. Tulcea. Studiu geologic,   petrografic şi chimic. AN, 10, 121-240.

Constantinescu R., Antonescu E., Baltres A., Berbeleac I., Golea A., Iacobescu M., Potec G., Simionescu M., Ştefan A., Steflea G., Vîlceanu P.,1985, Documentaţie de sinteză privind lucrările de cercetare de la Ceamurlia-Movila Goală. Raport FORADEX.

Grădinaru, E., 1981, Rocile sedimentare şi vulcanitele acide şi bazice ale Jurasicului superior (Oxfordian) din zona Camena (Dobrogea de Nord). An. Univ. Buc., 30, Bucureşti, 89-110.

Grădinaru, E., 1984, Jurassic rocks of North Dobrogea. A depositional-tectonic approach. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 28, Bucureşti, 61-72.

Grădinaru, E., 1988, Jurassic sedimentary rocks and bimodal volcanics of the Cârjelari-Camena outcrop belt: Evidence for a transtensile regime of the Peceneaga-Camena Fault. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 33, Stud. Cerc. Geol., 33, 97-121.

Macovei G., 1912, Observaţiuni asupra liniei de încălecare Pecineaga-Camena (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 3,  Bucureşti, 155-163; 165.

Mirăuţă O., 1967, Studiul stratigrafic al depozitelor paleozoice din zona Măcin-Camena. Raport Fond Geologic I.G.R.

Mirăuţă, O., Mirăuţă, Elena, 1962a, Observaţii asupra structurii geologice a regiunii Başpunar-Camena-Ceamurlia de Sus (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 44,  Bucureşti, 83-90.

Mirăuţă, O., Mirăuţă, Elena, 1962b, Paleozoicul din partea de sud a Munţilor Măcin (Regiunea Cerna-Hamcearca). D. S. Inst. Geol., 46, Bucureşti, 129-139.

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964, Cretacicul superior şi fundamentul Bazinului Babadag (Dobrogea). AN, 33,  Bucureşti, 343-375.

Mirăuţă O., Mutihac V., Bandrabur T., Drăgulescu Adela, 1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea.  Notă explicativă.  Inst. Geol., Bucureşti.

Mirăuţă O., Mutihac V., Bandrabur T., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea.

Mureşan M., Mureşan  Georgeta, Seghedi Antoneta, Robu N., Robu Lucia, Szász L., Ion Jana, Rădan S., Oaie G., Grădinaru E., 1986, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice, metalogenetice şi geofizice scara 1:50,000 foaia 153c-Ceamurlia (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

Mureşan M., Mureşan  Georgeta, Seghedi Antoneta, Oaie G., Robu N., Robu Lucia, Szasz L., Ion Jana, Ghenea C., Grădinaru E., Ştefan A., Mihăilescu N., Codarcea Venera, Rădan S., 1987. Harta geologică a României, scara 1:50,000 foaia 153c-Ceamurlia (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

Murgoci G.M., 1914, Cercetări geologice în Dobrogea nordică, cu privire specială la rocele paleozoice şi eruptive. AN,  5, 2, Bucureşti, 307-494.

Pascu R., 1904, Studii geologice şi miniere în judeţul Tulcea (Dobrogea). Inst. Arte grafice “Carol  Göbl”,  Bucureşti, 50 p.

Szasz L., Mirăuţă Elena, Mureşan M., 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 153a-Babadag.

Szasz L., Baltres A., Mirăuţă Elena, Mureşan M., Mihăilescu N., Ghenea C., 2018, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 153a-Babadag.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000