Stratele de Hangu Inferioare

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: formal, valid.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Stratele de Coroiu, ca membru situat în baza formaţiunii, numai în bazinul Văii Bistriţei şi în sectorul Găineşti-Suha Mare şi Largu; (iii) Pânza de Tarcău şi Pânza Cutelor Marginale (Moldavide).

3.  Vârsta: Ion et al. (1994, p. 25) au arătat că în estul Pânzei de Tarcău (Valea Neamţului-Valea Bistriţei) formaţiunea are vârstă Coniacian-Maastrichtian superior pro parte, în timp ce în partea vestică, internă, a Pânzei de Tarcău (Găineşti-Suha Mare şi Largu) formaţiunea are vârstă Maastrichtian-Danian-Montian.

4.  Sinonimie: "Couches a Inocerames" (Athanasiu et al., 1927, p. 320; "couches de Hangu" (Athanasiu et al., 1927, p. 319); "Marnes calcaires a Inoceramus balticus et salisburgensis" (Athanasiu et al., 1927, p. 318); "Orizontul inferior al Senonianului" (Joja, 1955, p. 181); "Marnele de ciment (Stratele de Hangu inferioare)" (Mirăuţă et Mirăuţă, 1964, p. 136); "strate de Hangu str.s." (Joja et Chiriac, 1964, p. 45, nota 3); "Orizontul stratelor de Hangu inferioare" (Joja et Chiriac, 1964, p. 41); "Orizontul stratelor de Hangu str.s. " (Joja et al., 1968a, p. 39); "stratele cu inocerami" (Dumitrescu et al., 1970a, p. 31 şi discuţie la pag. 31-34); "Hangu Beds (s. str.)" (Ion et al., 1994, p. 47).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Malul drept al pârâului Putna, în dreptul mănăstirii Putna, sub cariera fabricii de ciment (intervalul situat între 150 m vest de confluenţa Putnei cu Putnişoara şi 150 m vest de confluenţa Putnei cu pârâul Glodu (Judeţul Suceava) (Joja et Chiriac, 1964, p. 41 şi fig. 2,3); (ii) Harta geologică 1:200,000, foile 5-Rădăuţi (Joja et al., 1968; 1968a), 13-Piatra Neamţ (Mirăuţă, 1968; Joja et al., 1968b), 21-Bacău (Dumitrescu et al., 1968; 1970a). Vezi şi Oncescu (1957, p. 163-164).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Stivă sedimentară de circa 700 m grosime, predominant grezoasă în treimea inferioară şi alcătuită predominant din calcare argiloase (=marno-calcare) în restul succesiunii. Partea inferioară constă din gresii calcaroase cenuşii-albăstrui şi verde-albăstrui, în strate de 0,4 m, cu rare intercalaţii de 0,2-0,3 m grosime de calcare argiloase (marno-calcare) fine, cenuşii, albăstrui. Stratele prezintă hieroglife şi vine de calcit. Restul succesiunii este compus din calcare argiloase fine, cenuşii-albăstrui, în strate de 0,2-0,3 m grosime, între care se intercalează, subordonat, gresii calcaroase în strate de 0,2 m şi marne foioase cenuşii, în strate de 0,4-0,5 m grosime. Calcarele argiloase conţin fucoide.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe  (ii): (i) Joja et Chiriac (1964, p. 41); (ii) v. Sinonimie.

8.  Limite: Pe Harta geologică 1: 200,000, foaia 5-Rădăuţi limita inferioară a formaţiunii este la contactul cu  "Orizontul marno-calcarelor în plăci", turoniene. Pe Harta geologică 1:200,000, foaia 21-Bacău limita inferioară este la contactul cu  Stratele de Lupchianu, turoniene. Pe Harta geologică 1: 200,000, foaia 13-Piatra Neamţ limita inferioară este la contactul cu stratele de Cârnu (în Pânza de Tarcău) şi cu Stratele de Lepşa (în Pânza Cutelor Marginale). Limita superioară se află la contactul cu Stratele de Hangu superioare.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Inocerami (Macovei et Atanasiu, 1926, p. 77; Joja et al., 1952, p. 114; 1968, p. 39), amoniţi (Joja et Chiriac, 1964, p. 46-48), foraminifere planctonice şi bentonice aglutinante. Zonări pe bază de foraminifere se găsesc în Joja et al. (1963, p. 227-230) şi Ion (1976, p. 98).

10.  Mediul depoziţional: marin, cu adâncimi de 600 m (Bădescu, 1998, p. 193).

11.  Corelări: In zona vestică a Pânzei de Tarcău echivalente Stratelor de Hangu inferioare sunt Stratele de Horgazu, iar în partea  estică Stratele de Poian Uzului (Harta geologică 1: 200,000, foile 13-Piatra Neamţ şi 21-Bacău). Stratele de Hangu inferioare se găsesc şi în partea vestică a Pânzei Cutelor Marginale din Semifereastra Bistriţei (Digitaţia Vaduri) şi trec spre est, în Digitaţia Horaiţa-Doamna, la Strate de Lepşa. In sectorul Munţii Oituzului-Munţii Vrancei al Pânzei Cutelor Marginale faciesul echivalent al Stratelor de Hangu inferioare este reprezentat prin Stratele de Lepşa. Ion et al. (1994, p. 51-52) arată că intervalul stratigrafic ocupat de Stratele de Hangu inferioare în partea estică a Pânzei de Tarcău este ocupat în vestul pânzei (Găineşti-Suha Mare şi Largu) de doi membri ai Formaţiunii de Cârnu (Marnocalcare vărgate de Valea Frasinului şi Calcare marnoase de Largu) şi de Stratele de Coroiu. Rezultă că în vestul pânzei faciesul de Hangu s-a instalat mai târziu, în partea terminală a Maastrichtianului.

Literatura citată

Athanasiu S., Macovei G., Atanasiu I., 1927, La zone marginale du flysch dans la partie inferieure du bassin de la Bistriţa, Assoc. Adv. Geol. Carpates. Guide des excursions, 315-352.

Bădescu D., 1998, Modelul structural al zonei externe a flişului din Carpaţii Orientali (partea centrală şi nordică) şi paleogeografia palinspastică la nivelul Senonianului şi Paleogenului. Teză, 249p.

Dumitrescu I., Mirăuţă O., Săndulescu M., Ştefănescu M., Bandrabur T., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău.

Dumitrescu I., Săndulescu, M., Mirăuţă, O., Bandrabur, T., 1970a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău, Nota explicativă 74 p.

Ion Jana, 1976, Zones de foraminiferes dans l’Albien-Senonien, des Carpates Orientales. D. S. Inst. Geol., 62, 4, 93-120.

Ion Jana, Antonescu E., Alexandrescu Gr., 1994, Contributions on the stratigraphy of the Upper Cretaceous and Paleocene in the northern part of the Tarcău Nappe (East Carpathians). Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 25-60.

Joja T., 1952, Cercetări geologice între valea Rîscei şi valea Agapiei. AN, 24, 95-193.

Joja T., 1955, Structura geologică a Flişului dintre Cracăul Alb şi Cracăul Negru. D. S. Inst. Geol., 39, 178-192.

Joja T., Cosma Viorica, Dumitrescu Zorela, 1963, Orizonturile flişului extern dintre Suceava şi Suceviţa şi conţinutul lor micropaleontologic. Asoc. geol. carpato-balcan., Congr. V, vol III/1, Comunicări ştiinţifice Secţia II : Stratigrafie, 221-247.

Joja T., Chiriac M., 1964, Asupra prezenţei unor amoniţi în Stratele de Hangu din Flişul extern de la Putna (Regiunea Suceava), Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 9, 1, 39-49.

Joja  T., Alexandrescu Gr., Bercia I., Mutihac V., Dimian M., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 5-Rădăuţi.

Joja T., Alexandrescu Gr., Bercia I., Mutihac V., 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 5-Rădăuţi. Notă explicativă, 63 p.

Joja T., Mirăuţă Elena, Alexandrescu Gr., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ, Notă explicativă, 45 p.

Macovei G., Atanasiu I., 1926, Structura geologică a văei Bistriţei între Pângăraţi şi Bistricioara (Jud. Neamţ). D.S. Inst. Geol. Rom., 8, 61-98. 

Mirăuţă  O., 1968,   Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ.

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964a, Flişul cretacic şi paleogen din valea Cuejdiului şi valea Horaiţei. D. S. Inst. Geol., 50,1, 131-146.

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964c, Faciesurile si tectonica molasei miocene din anticlinalul fals Almaşu (N Piatra Neamţ). D. S. Inst. Geol., 49, 2, 137-146.

Oncescu N., 1957, Geologia Republicii Populare Române. Ed. Tehnică, 438 p.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000